Regulamin sprzedaży premiowej

„Program lojalnościowy”

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Programu Lojalnościowego.

2. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Ireneusz Ścieszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Hanami Professional Ireneusz Ścieszka".

3. Program Lojalnościowy kierowany jest wyłącznie do osób fizycznych spełniających określone warunki wskazane w §4 niniejszego Regulaminu.

4. Pojęcia pisane wielką literą zostały zdefiniowane w §2. niniejszego Regulaminu.

§2. Definicje

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Organizator - Ireneusz Ścieszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Hanami Professional Ireneusz Ścieszka", Al. Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn Koźle NIP: PL 6482099737 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), tel: + 48 798 224 170;

Program Lojalnościowy - program lojalnościowy uregulowany w niniejszym Regulaminie;

Punkty - punkty przyznane Uczestnikowi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie;

Regulamin - niniejszy regulamin Sprzedaży Premiowej „Program Lojalnościowy”;

Nagroda - produkt oferowany przez Organizatora stronie internetowej www.hanamipigments.eu, dostępny dla Uczestników w zamian za Punkty;

Transakcja - transakcja polegająca na dokonaniu płatności za towary lub usługi oferowane przez Organizatora nabyte za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora;

Uczestnik - osoba, która spełniła warunki opisane w §4 niniejszego Regulaminu.

§ 3. Okres obowiązywania Programu Lojalnościowego

1. Program Lojalnościowy obowiązuje przez czas nieokreślony na terenie całego świata.

2. Organizator może zakończyć Program Lojalnościowy podając informację o jego zakończeniu na stronie internetowej www.hanamipigments.eu z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. Zakończenie Sprzedaży Premiowej nie ogranicza praw nabytych przez Uczestnika.

3. Pytania o dostępność Programu Lojalnościowego można także kierować za pomocą środków porozumiewania się wskazanych na stronie www.hanamipigments.eu lub w niniejszym Regulaminie.

§4. Warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym

1. Uczestnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna działająca jako konsument w rozumieniu przepisu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, spełniająca łącznie wszystkie następujące warunki:

a) dokonała rejestracji do dedykowanej strony internetowej Programu Lojalnościowego,

b) wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora i nie wycofał tej zgody,

c) możliwość dokonywania przez nią Transakcji nie została zablokowana przez Organizatora na zasadzie §5. ust. 10 niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik Programu Lojalnościowego bierze w nim udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu na inną osobę.

3. Uczestnictwo w Programie Lojalnościowym nie nakłada na Uczestnika żadnych dodatkowych zobowiązań, w szczególności nie zobowiązuje go do dokonania zakupu lub wymiany Punktów na Nagrody, bądź też dokonania jakichkolwiek innych dodatkowych czynności.

§5. Zasady gromadzenia i wymiany punktów na Nagrody

1. Uczestnik Programu Lojalnościowego otrzyma 1 Punkt za każde 0,01 PLN wydane w ramach Transakcji.

2. Zbierane przez Uczestnika Punkty są ważne na czas nie określony od momentu naliczenia, w przeciągu których można je wymienić na Nagrodę.

3. Warunkiem wymiany Punktów na Nagrodę jest posiadanie wystarczającej liczby Punktów. Liczba Punktów niezbędnych do wymiany na poszczególne Nagrody wskazana jest na stronie www.hanamipigments.eu

4. Aby dokonać wymiany Punktów na Nagrodę Uczestnik powinien złożyć odpowiednie zamówienie na dedykowanej stronie internetowej www.hanamipigments.eu

5. Złożenie zamówienia wymaga wcześniejszej rejestracji poprzez utworzenie swojego identyfikatora (login) oraz hasła dostępu do dedykowanej strony internetowej Programu Lojalnościowego na www.hanamipigments.eu

6. Rejestracja umożliwia późniejsze logowanie się Uczestnika na dedykowanej stronie internetowej Programu Lojalnościowego za pomocą własnego loginu i hasła w celu sprawdzenia ilości zgromadzonych Punktów oraz zamówienia Nagrody.

7. Punkty i prawa z nimi związane nie mogą być przenoszone ani zbywane w jakikolwiek sposób, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Punkty nie mogą być wymieniane na ekwiwalent pieniężny.

9. Organizator ma prawo do odebrania Uczestnikowi przyznanych, a nie wymienionych jeszcze na Nagrody Punktów, w następujących przypadkach:

a) Uczestnik dokona zwrotu zakupu – Punkty mogą być wówczas odebrane Uczestnikowi przez Organizatora w zakresie tego zwrotu;

b) Wystąpi obniżenie ceny nabytego towaru lub usługi – Punkty mogą być wówczas odebrane Uczestnikowi przez Organizatora w zakresie wynikającym z tego obniżenia;

c) Uczestnik odstąpi od umowy, na podstawie której Uczestnik nabył towar lub usługę, lub dokona jej rozwiązania lub wypowiedzenia albo umowa ta okaże się nieważna - Punkty mogą być wówczas odebrane Uczestnikowi przez Organizatora w zakresie nabycia objętego tą umową;

d) Punkty zostały Uczestnikowi naliczone w wyniku błędnego zaksięgowania Transakcji - Punkty mogą być wówczas odebrane Uczestnikowi przez Organizatora w zakresie tego błędnego naliczenia.

10. W przypadku zablokowania Uczestnikowi przez Organizatora możliwości dokonywania Transakcji za zachowanie Uczestnika sprzeczne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, miejscowymi zwyczajami lub z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Organizatora ma prawo zablokować Punkty, tzn. Uczestnik nie będzie mógł otrzymać Nagrody do momentu odblokowania możliwości dokonywania Transakcji.

§6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), jak również w zgodzie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz. UE.L nr 119, str.1.

3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są przez Organizatora w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Sprzedaży Premiowej.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Sprzedaży Premiowej.

5. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wskazanych przez przepisy prawa.

6. Wszelkie wątpliwości i zapytania Uczestników dotyczące kwestii odbioru Nagrody, podania swoich danych osobowych i udzielania zgody na ich przetwarzanie mogą być zgłaszane na adres e-mail: biuro@hanami.net.pl

§7. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego powinny być zgłaszane Organizatorowi pisemnie na adres: Al. Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn Koźle, elektronicznie na adres e-mail: biuro@hanami.net.pl lub telefonicznie, pod numerem: + 48 696-555-306, dostępnym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora).

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, adres do korespondencji oraz opis i przyczyny reklamacji.

3. Rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi na reklamacje przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, Organizator w informacji przekazywanej reklamującemu wyjaśnia przyczynę opóźnienia, wskazuje okoliczności wymagające ustalenia do rozpatrzenia sprawy oraz określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie poinformowany pisemnie listem na podany przez reklamującego adres lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, o ile reklamujący wystąpił z takim wnioskiem.

5. Reklamującemu przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§8. Komunikacja

Zapytania o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Programu Lojalnościowego można kierować do Organizatora pod numerem telefonu: + 48 696-555-306, dostępnym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 (koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora).

§9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2. Sąd właściwy dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem Regulaminu wnoszący pozew może ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.03.2021 roku.

Produkt dodany do listy życzeń
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.