Regulamin Sklepu Internetowego Hanami Pigments

 1. Postanowienia ogólne.

1.1 Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

 1. Sklep internetowy –  sklep internetowy działający pod adresem https://hanamipigments.eu/;  
 2. Klient – osoba fizyczna, prawna, posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu internetowego;
 3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Sprzedawca – Ireneusz Ścieszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Hanami Professional Ireneusz Ścieszka;
 5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 6. Cena – kwota brutto, niezawierająca kosztu przesyłki;
 7. Regulamin Sklepu internetowego – niniejszy dokument.

1.2. Sklep internetowy działający pod adresem https://hanamipigments.eu/  stanowi własność Ireneusza Ścieszki prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Hanami Professional Ireneusz Ścieszka, Al. Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn-Koźle, NIP: PL 6482099737 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, (www.firma.gov.pl) tel. + 48 798 224 170

1.3. Regulamin Sklepu internetowego określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, a w szczególności określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.4. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu Sklepu internetowego na stronie internetowej https://hanamipigments.eu/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu Sklepu internetowego lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin Sklepu internetowego jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

1.5. Regulamin Sklepu internetowego skierowany jest zarówno do Klientów, jak również Konsumentów korzystających ze Sklepu internetowego, z uwzględnieniem punktu 1.6. Regulaminu Sklepu internetowego.

1.6. Postanowienie 1.5. Regulaminu Sklepu internetowego nie dotyczy postanowień Regulaminu Sklepu internetowego, które w sposób wyraźny odnoszą się wyłącznie do Konsumentów, w szczególności punktu 7 i 8 Regulaminu Sklepu internetowego, z uwzględnieniem punktu 1.7. Regulaminu Sklepu internetowego.

1.7. Postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego dotyczące odstąpienia od umowy przez Konsumenta zawarte w szczególności w punkcie 7 Regulaminu Sklepu internetowego stosuje się do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.8. Sprzedawca udostępnia Klientom następujące formy komunikacji: za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie, w formie pisemnej (dane kontaktowe jak w punkcie 1.2 Regulaminu Sklepu internetowego), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu Sklepu internetowego.

1.9. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie internetowej https://hanamipigments.eu/, odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną.

2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adres, adres do korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej. Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.2. Regulaminu Sklepu internetowego).

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu Sklepu internetowego. Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge) z obsługą skryptów Javascript, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też spam (niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, naruszającym zasady współżycia społecznego lub miejscowe zwyczaje oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. 

2.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z korzystania ze Sklepu internetowego z naruszeniem postanowienia punktu 2.6. Regulaminu Sklepu internetowego.

2.8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niedoskonałości technicznych Sklepu internetowego, niedoskonałości urządzeń technicznych obsługujących Sklep internetowy, w tym za brak możliwości skorzystania ze Sklepu internetowego. 

2.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania innych Klientów. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Klienta zainspirowane informacjami prezentowanymi w Sklepie internetowym, a także za szkodę będącą bezpośrednim lub pośrednim następstwem tego zachowania.

2.10. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem jest sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania do sporów z Konsumentem.

2.11. Do wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem zastosowanie ma jako wyłącznie właściwe prawo polskie. 

2.12. Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.2. Regulaminu Sklepu internetowego). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 1. Procedura zawarcia umowy sprzedaży.

3.1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową https://hanamipigments.eu/. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez Klienta Sklepu internetowego zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu przepisu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie https://hanamipigments.eu/, kliknięcie ikony "dodaj do koszyka", wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie zamówienia poprzez kliknięcie ikony "Zamów i zapłać". Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu internetowego pociągają za sobą obowiązek zapłaty. 

3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem Sklepu internetowego i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu Sklepu internetowego w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep internetowy niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Załącznikiem do wiadomości e-mail jest dokument PDF zawierający wszystkie dane zamówienia oraz formularz odstąpienia od umowy.

3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim lub innym wybranym. Postanowienie nie uchybia postanowieniu 2.11. Regulaminu Sklepu internetowego.

3.6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności wyjątkiem jest wybranie opcji płatności za pobraniem lub wydłużony termin, wtedy zamówienia realizowane są w ciągu 24 h chyba, że informacje o dacie realizacji zamówienia podane przy produkcie lub przez obsługę stanowią inaczej.

 1. Ceny i płatność.

4.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (tj. zawierają wszystkie składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

4.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

4.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4.4. Płatność za zamówiony towar może zostać dokonana w formie płatności  przewidzianej w formularzu zamówienia, w szczególności za pośrednictwem: PayU, Przlewy24, Blik,
Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro.

4.5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiany jest paragon fiskalny albo faktura VAT.

4.6. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 1. Dostawa.

5.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej (zob. punkt 4.2. Regulaminu Sklepu internetowego) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub też dokona odbioru osobistego.

5.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione towary dostarczane są na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.

5.3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów. W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości Klienta przed złożeniem zamówienia.

5.4. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.

5.5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien sprawdzić w obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki, w obecności dostawcy sporządzony zostaje protokół, w którym określony jest w szczególności: stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 1. Procedura rozpatrywania reklamacji.

6.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się do rękojmi (art. 556 i nast.).

6.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu internetowego, o którym mowa w punkcie 1.2 Regulaminu Sklepu internetowego. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie internetowym. Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

6.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

6.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

6.5. Sprzedawca nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty (niektóre produkty mogą być objęte gwarancją ich producenta), jak również nie świadczy usług posprzedażowych.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy.

7.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, a na zasadzie przepisu art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) również Klient opisany w punkcie 1.7. Regulaminu Sklepu internetowego, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 7.4, 7.5 i 7.6 Regulaminu Sklepu internetowego. Pouczenie o prawie do odstąpienia, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego.

7.2. Klient opisany w punkcie 7.1. Regulaminu Sklepu internetowego może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient opisany w punkcie 7.1. Regulaminu Sklepu internetowego złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.4. Jeżeli Klient opisany w punkcie 7.1. Regulaminu Sklepu internetowego wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.5. Klient opisany w punkcie 7.1. Regulaminu Sklepu internetowego ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika świadczącego usługę transportową.

7.6. Klient opisany w punkcie 7.1. Regulaminu Sklepu internetowego ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi opisanemu w punkcie 7.1. Regulaminu Sklepu internetowego w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:

 1. a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 1. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 1. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 2. d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 1. e) jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7.8. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

7.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego Konsumentem, a ten się nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

8.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami. Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej przeprowadzenia ani tym bardziej jej wyniku.

8.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

8.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 1. Ochrona danych osobowych.

9.1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), jak również w zgodzie z treścią Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz. UE.L nr 119, str.1.

9.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne dla złożenia zamówienia. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

9.3. Administratorem danych osobowych podanych przez Klientów jest Sprzedawca, o którym mowa w punkcie 1.2. Regulaminu Sklepu internetowego.

9.4. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące sposobu oraz zakresu gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Klientów opisane są w dokumencie POUCZENIA, dotyczącym danych osobowych, stanowiącym załącznik numer 3 do Regulaminu Sklepu internetowego.

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Sprzedawca honoruje wszelkie prawa Konsumenta, jak również Klienta opisanego w punkcie 1.7. Regulaminu Sklepu internetowego przewidziane w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827). Dlatego też postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów wynikających z przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta, jak również Klienta opisanego w punkcie 1.7. Regulaminu Sklepu internetowego korzystającego ze Sklepu internetowego. Postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego mniej korzystne dla Konsumenta, jak również Klienta opisanego w punkcie 1.7. Regulaminu Sklepu internetowego niż postanowienia ww. ustawy są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

10.2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Klientów nabytych przed dniem wejścia w życie zmian.

10.3. Załącznikami do umowy są: 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy; 2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Załączniki te stanowią integralną część Regulaminu; 3. Pouczenia dotyczące danych osobowych. 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (adres sklepu: Al. Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn Koźle, tel. + 48 798 224 170 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Hanami Professional Ireneusz Ścieszka, Al. Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn Koźle,tel:+48798224170

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

...............................................................................................

...............................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

...............................................................................................

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

...............................................................................................

- Adres konsumenta(-ów):

...............................................................................................

- Podpis konsumenta(-ów):............................................ (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

-Data:............................

(*) Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ireneusz  Ścieszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Hanami Professional Ireneusz Ścieszka", Al. Jana Pawła II 66, 47-232 Kędzierzyn Koźle NIP: PL 6482099737 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), tel: + 48 798 224 170

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Dane będziemy przetwarzać w celach marketingowych produktów i usług Administratora, a jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, także w celu marketingu podmiotów trzecich, przekazania ich partnerom lub w ramach badań rynkowych (wyłącznie w zakresie na jaki się Państwo zgodzą).

Jak cofnąć zgodę?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy. Można wyrazić wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak również nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Administratorowi bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed tym czynem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Administratora jest legalne.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. marketing bezpośredni i sprzedaż swoich produktów i usług. W stosunku do pozostałych celów podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi Administratora współpracuje (partnerzy Administratora), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Mogą też Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Mogą Państwo również przenieść dane osobowe do innego administratora danych.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody. Jeżeli dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (tj. marketing bezpośredni i sprzedaż swoich produktów i usług) to jedynie do czasu wniesienia sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora?

Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Jeżeli Administrator będzie przetwarzał dane osobowe także w innych celach, np. zawarcie i wykonanie umowy, poinformujemy o tym Państwa oddzielnie.

Produkt dodany do listy życzeń
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.