WARUNKI GWARANCJI URZĄDZENIA PMU OD HANAMI

1. Gwarancja obejmuje wyłącznie urządzenia zakupione w firmie HANAMI PROFESSIONAL lub u Dystrybutora Hanami, posiadające dowód zakupu. Brak dowodu zakupu, pozbawia użytkownika podstawy do ubiegania się o gwarancję.

2. Warunkiem ważności gwarancji jest odesłanie do Gwaranta urządzenia wraz z dokładnym opisem usterki , wpisaną datą sprzedaży i określeniem typu urządzenia, potwierdzone dowodem zakupu.

3. Nabywca zobowiązany jest do dostarczenia do naprawy sprzętu kompletnego z dołączonym kablem zasilającym i kablem USB, wraz z dokumentami. W przeciwnym razie reklamacja może nie być uznana.

4. Reklamowane urządzenie powinno zostać dostarczone do Gwaranta w oryginalnym opakowaniu, lub w opakowaniu zabezpieczającym go przed uszkodzeniem - w przypadku nie dopełnienia tego warunku, odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia urządzenia (mechaniczne), powstałe w czasie transportu, ponosi użytkownik.

5. Koszt oraz ryzyko odesłania reklamowanego urządzenia do Gwaranta ponosi Nabywca. W przypadku stwierdzenia zasadności roszczeń gwarancyjnych, koszty wysyłki zostaną zwrócone Nabywcy.

6. Przed odesłaniem urządzenia do Gwaranta, Nabywca zobowiązany jest do kontaktu z obsługą sklepu internetowego pod nr tel. +48 500 264 956, lub poprzez e-mail, w celu uzgodnienia formy przesyłki.

7. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia.

8. Gwarancją objęte są jedynie wady, które są następstwem nieprawidłowości konstrukcyjnych urządzenia oraz wady powstałe na skutek przyczyn tkwiących w urządzeniu w chwili jego zakup (wady produkcyjne, wady technologiczne).

9. Gwarant, po zbadaniu urządzenia i stwierdzeniu zasadności roszczeń z tytułu gwarancji, zapewnia Nabywcy urządzenie zastępcze na czas naprawy gwarancyjnej. Urządzenie zastępcze jest dostarczane do Nabywcy na koszt Gwaranta.

10. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na nowe albo zwrotu kwoty uiszczonej tytułem ceny, w przypadku gdy:

a) w okresie gwarancji Gwarant dokona trzech napraw istotnych tego samego elementu i element ten będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) Gwarant stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady urządzenia, która uniemożliwia jego używanie zgodnie z przeznaczeniem, nie jest możliwe.

11. W razie wymiany urządzenia na nowe, Nabywca jest obowiązany zwrócić wymieniane urządzenie w stanie kompletnym i może zostać obciążony kosztem brakujących lub uszkodzonych przez niego elementów wymienianego urządzenia, a także kosztem ich wymiany.

12. W okresie gwarancji jedynym podmiotem uprawnionym do wykonywania napraw i konserwacji urządzenia jest Gwarant – Hanami Professional Ireneusz Ścieszka lub wskazany przez niego inny podmiot upoważniony do pełnienia serwisu. Sposób naprawy ustala Gwarant.

13. Utratę gwarancji w całości powoduje :

Hanami Professional Ireneusz Ścieszka

Al. Jana Pawła II 66

47-232 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 6482099737, REG: 243670985

- Dokonywanie jakichkolwiek napraw i ingerencji w urządzenie dokonanych przez Nabywcę lub osoby trzecie, nie upoważnione przez Gwaranta.

- Naruszenie plomb lub znaków fabrycznych.

- Stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia (mechanicznych, termicznych, chemicznych, elektrycznych, wywołanych zalaniem itp.) spowodowanych przyczynami zewnętrznymi.

14. Wady urządzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Gwaranta w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych liczonych od daty przyjęcia Urządzenia do naprawy.

15. W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych, termin naprawy ulega przedłużeniu na czas konieczny dla pozyskania części zamiennych.

16. W przypadku nie stwierdzenia przez Gwaranta istnienia wad opisanych w treści zgłoszenia dokonanego przez Nabywcę lub stwierdzenia, iż wada lub uszkodzenie nie jest objęta gwarancją lub powstała z przyczyn określonych w punkcie 4 lub punkcie 13, albo gwarancja wygasła - koszty transportu urządzenia i wykonywania napraw pokrywa w całości Nabywca.

17. Gwarancja obejmuje wyłącznie zakres wad wskazanych w treści punktu 8. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

a) czynności związanych z konserwacją urządzenia (czyszczenie, regulacja, wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu).

b) usuwania wad i uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji urządzenia niezgodnej z jego przeznaczeniem lub zaleceniami instrukcji obsługi.

c) uszkodzeń i wad spowodowanych wyłącznie przez użytkownika, z przyczyn innych niż wskazane powyżej;

18. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek obrażeń ciała lub strat materialnych, bądź jakichkolwiek szkód specjalnych, incydentalnych, przypadkowych lub wynikowych, spowodowanych w toku użytkowania lub wynikłych z użytkowania urządzenia.

19. Gwarant nie jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody powstałe w związku z użytkowaniem urządzenia.

20. Gwarancja na urządzenie, w przypadku dokonania zakupu urządzenia przez konsumenta (według definicji określonej w treści odpowiednich przepisów w szczególności Ustawy o prawach konsumenta) nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

21. Gwarancja na urządzenie, w przypadku zakupu urządzenia przez podmiot, który nie jest konsumentem według definicji określonej w treści odpowiednich przepisów (w szczególności Ustawy o prawach konsumenta) w całości wyłącza uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, określone w treści kodeksu cywilnego.

Nazwa produktu : URZĄDZENIE DO MAKIJAŻU PERMANENTNEGO (niewłaściwe skreślić)

TIFI I Typ / Model: ZX1801-K2-I

TIFI II Typ / Model: ZX – K3

Gwarant:

HANAMI PROFESSIONAL Ireneusz Ścieszka, Al. Jana Pawła II nr 66, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,

email: biuro@hanami.net.pl

Produkt dodany do listy życzeń
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.